O PROJEKTU

nám. T.G. MasarykaPlán mobility pro město Přerov je strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života.

– Komplexně řešit dopravní dostupnost.
– Zvýšit bezpečnost v dopravě.
– Snížit negativní vlivy dopravy na životní prostředí.
– Zlepšit účinnost a hospodárnost přepravy osob a zboží.
– Zvýšit atraktivnost a kvalitu městského prostředí.

Plán mobility bude vycházet z existujících postupů plánování a patřičnou pozornost musí věnovat integraci a evaluaci opatření a participaci občanů i odborné veřejnosti při hledání optimálních řešení. Plán mobility bude zpracován v souladu se strategickým plánem územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 – 2020, ale může také navrhnout řádně zdůvodněnou změnu Územního plánu města Přerova.

Plány udržitelné městské mobility v angličtině nazývané Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP), představují příležitost pro nastavení dlouhodobé vize fungování dopravy ve městech. To vše za účasti širokého spektra zainteresovaných subjektů a také po diskusi s veřejnosti. V programovém období Evropské unie je kladen důraz na provázanost dopravního plánování s urbanismem nebo s ekonomickým a sociálním rozvojem měst. Zároveň zaznívá požadavek na získání legitimity pro nákladné investice do dopravní infrastruktury stejně jako pro ostře sledovanou regulaci dopravy například v centrech měst.

Důvod pořízení

Důvodem pro pořízení tohoto dokumentu je zejména potřeba analyzovat stav a navrhnout odpovídající rozvoj dopravních systémů města Přerova v podrobnosti, v jaké by to v rámci územního plánu nebylo možné, která je však pro územní plán města Přerova a navazující dokumentace potřebná. Vytvořením Plánu udržitelné městské mobility pro město Přerov se předpokládá, že tento dokument bude komplexně řešit dopravní dostupnost, která bude k dispozici všem, zlepší účinnost a hospodárnost systému, zvýší bezpečnost v dopravě a sníží se negativní vlivy dopravy na životní prostředí. A zvýší tak atraktivnost a kvalitu městského prostředí. Bude tak závazným podkladem pro plánování dopravní obslužnosti na území města Přerova.

Cíle dokumentace

Cílem tohoto dokumentu je za pomoci občanů, místních, regionálních a státních orgánů hledat a najít možnosti udržitelné městské dopravní obsluhy území. Opatření definované v Plánu udržitelné městské mobility pokryjí všechny druhy dopravy v celé městské aglomeraci, dopravu veřejnou i soukromou, osobní i nákladní, motorizovanou i pěší a statickou. Mezi hlavní cíle dokumentace patří:

  • vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy postavené na využití technicko-ekonomických vlastností jednotlivých druhů dopravy, vytvářet předpoklady pro snižování emisí, hluku a jiných škodlivých látek v plném souladu s evropskými právními předpisy s ohledem na minimalizaci dopadů na veřejné zdraví a životní prostředí.
  • omezení negativních vlivů motorové dopravy na životní prostředí (snížení imisní a hlukové zátěže, apod.), veřejné zdraví a na bezpečnost při zachování dopravní obslužnosti území,
  • změna „modal splitu“, podpora ekologicky šetrných forem dopravy; zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (bezmotorové a veřejné dopravy) na dělbě přepravní práce na úkor individuální automobilové dopravy,
  • zlepšení dopravní dostupnosti a napojení města na regionální a nadregionální silniční a železniční dopravní sítě; omezení tranzitní dopravy při průjezdu městem, snížení intenzity silniční dopravy a dopravní zátěže v centru města,
  • snížení počtu nebezpečných míst a nehodových lokalit, zvýšení bezpečnosti silničního provozu s následným snížením počtu dopravních nehod,
  • odstraňování úzkých hrdel na komunikacích, snížení počtu kongescí na hlavních tazích procházejících městem, zklidňování dopravy,
  • zlepšit vnitřní propojení a organizaci dopravy ve městě, úspora času, zkrácení cestovní doby a hlavně plynulosti provozu.

Plán udržitelné městské mobility pro město Přerov bude zpracován pro návrhové období do roku 2030 ve třech scénářích (nulovém a alternativních návrzích). Dále budou pro každý scénář zpracovány varianty postupné realizace navržených opatření a staveb, které budou součástí akčních plánů.

Plán udržitelné městské mobility pro město Přerov bude členěn do následujících částí:

Analytická část

Účelem analytické části bude shromáždění a analýza dostupných informací o stavu a možnostech rozvoje všech dopravních subsystémů a tendenci vývoje přepravních vztahů. Rovněž budou analyzovány vstupy z jednotlivých subsystémů. Důležitým bodem je rovněž analýza stavu a možností rozvoje všech vnitroměstských systémů dopravy od nemotorové přes statickou po motorovou a hromadnou včetně zásobování i přestupních a distribučních center v souvislosti s vývojem počtu obyvatel města, demografickou strukturou obyvatelstva, s odhadem denně přítomného obyvatelstva (nad rámec počtu obyvatel s trvalým pobytem) a rozložením pracovních příležitostí, školství a volnočasových aktivit. Analýza bude obsahovat vyhodnocení všech systémů po stránce kapacity, nabídky a poptávky a z nich vyplývající disproporce, které je nutné řešit.

Návrhová část

S ohledem na stav území a předpokládaný rozvoj podle aktuálního stavu dokumentace územního plánu města Přerova bude navržen odpovídající rozvoj sítě všech druhů doprav, jejich provázanost a vzájemnou koordinaci. Pro návrhový horizont Plánu udržitelné městské mobility pro město Přerov (rok 2030) bude navržen kompletní systém obsluhy území všemi subsystémy s kapacitním posouzením a vyhodnocením kritických míst. Návrhová část bude obsahovat přehledně zpracovaný a z hlediska efektivity zdůvodněný návrh etapizace rozvoje jednotlivých systémů od současného stavu k návrhovému horizontu (rok 2030), včetně postupného uplatňování organizačních a preferenčních opatření neinvestiční nebo investičně méně náročné povahy.

Tato dokumentace bude syntetickým materiálem, který propojí všechny druhy doprav a navrhne co nejúčinnější a ekonomické pokrytí území města Přerova dopravní obsluhou. Na základě projednaného dokumentu vznikne následně „Akční plán městské mobility pro Přerov“ – což bude návrh optimálních úprav systému dopravní obsluhy města s harmonogramem úprav opatření a staveb.