O čem se diskutovalo na veřejném projednání?

Dne 25. 1. 2017 proběhlo první veřejné projednání k analytické části zpracovávaného plánu mobility. Na jednání byly prezentovány zjištění z provedené analýzy současného stavu dopravy ve městě, výsledky dopravního sčítání na křižovatkách či výstupy z hloubkového průzkumu dopravního chování obyvatel města. Rovněž byly diskutovány názory a podněty občanů z online pocitové mapy dopravy.

O čem se diskutovalo?

Požadavek na zobousměrnění ulice Palackého a zřízení trasy pro cyklisty.

Zobousměrněním ulice Palackého se budeme zabývat v návrhové části. Ulice je zařazena do sběrných komunikací z hlediska automobilového provozu a do páteřních komunikací z hlediska cyklistického provozu.

Požadavek na zobousměrnění ulice Havlíčkova a zřízení trasy pro cyklisty.

Ulice Havlíčkova je v analýze zařazena do páteřních tras cyklistů, formou vedení cyklistů zde se budeme zabývat v návrhové části.

Požadavek na optimalizaci ceny jízdného v městské autobusové dopravě pro seniory (v Přerově je ve srovnání s městy, jako jsou Olomouc a Brno podstatně dražší), a snížení administrativy při vyřizování slevy pro seniory.

Zlevnění ceny jízdného pro seniory je jednou z aktivit, která může pomoci zvýšit podíl udržitelné dopravy. V rámci návrhové části se jí budeme zabývat. Cenová politika jízdného MHD je do určité míry politickým rozhodnutím.

 Jak zohledňuje Plán mobility dopravní situaci v Přerově, která nastane po otevření D1?

Plán mobility tuto situaci popisuje a stanovuje rizika, která se dle svých možností snaží analyzovat. Vzhledem k faktu, že většina plánovaných dopravních staveb na sběrné síti je financována krajem nebo státem,jsou možnosti města jak ovlivnit etapovost omezené. Již dřívější dorpavní strategie města poukazovali na neefektivnost plánování dopravních staveb státu na území ORP Přerov.

Bude se řešit současný nevyhovující stav tranzitní dopravy přes Kozlovice?

V současné době projíždí Kozlovicemi 6,5 tis. vozidel v obou směrech za 24 hodin. Tyto intenzity dopravy jsou na spodní hranici efektivnosti obchvatu.   V návrhové části bude doporučeno zda obchvat zařadit do prioritních staveb. Obchvat je připravován jako krajská stavba.

Na křižovatce ulic Olomoucká a Hranická jsou každodenně dopravní kolony, proč je přesto tato křižovatka v analýze vyhodnocena jako vyhovující?

Křižovatka je hodnocena jako vyhovující, jelikož sama nezpůsobuje dopravní závadu. Kolony zde způsobuje koordinace s křižovatkou Olomoucká x Polní, kde chybí dobudovat min. 1 pruh v řazení křižovatky. Problém je tedy jinde.

Chybí cyklostezka při výjezdu z města na Horní Moštěnici, poslední cyklostezka konci u Penny marketu, přitom šířka chodníku směrem ke hřbitovu a dále by to umožňovala. Cyklisté chodník i tak nyní využívají, ale ohrožují chodce.

Stezka na Horní Moštěnice je v analytické části zařazena do páteřních tras cyklistické dopravy. V návrhové části budou řešeny formy a priority cyklostezky ve směru na Horní Moštěnice.

Od jižní čtvrti po výjezd z města není žádný chodník ani cyklostezka - požadavek na vybudování.

Chodník v tomto směru je hodnocen jako nevyhovující tj. chybí. V návrhové části se budeme zabývat návrhem doplnění chodníku.

Návrh na zřízení zastávky MHD na Čechově ulici v místě, kde se nacházel „starý EMOS“ (naproti současné výstupní zastávky).

V současné době je pokrytí zastávkami MHD v lokalitě Čechovy ulice dostačující. Vzdálenost zastávek by neměla být kratší než 400 m. Nicméně návrh zastávky zde může vzejít z návrhu na nové linkové vedení MHD.

Návrh na optimalizaci trasy linky 104 vč. využití ulice Tržní.

Návrh bude obsahovat nové linkové vedení MHD. Požadavek bude zvážen.

Na křižovatce Bří Hovůrkových/Ztracená jsou špatné rozhledy s ostrými uhly a chybí přechody pro chodce – byl vznesen návrh na provedení stavebně-technických úprav.

Do SWOT byla doplněna slabá strávka: W5.8 Nebezpečná geometrie křižovatky Bří. Hovůrkových x Ztracená. Návrhem opatření se bude zabývat návrhová část.

V lokalitě Osmek žije mnoho seniorů, kterým nevyhovuje současné trasování městských autobusových linek. Dříve jezdívali autobus linky 7 přímo na nádraží, nyní musí jet občané s přestupem, podobně také při jízdě do nemocnice.

Návrh bude obsahovat nové linkové vedení MHD. Požadavek bude zvážen. Do SWOT analýzy byla přidána slabá stránka: Lokalita Osmek není přímo propojena MHD s nemocnicí.

V lokalitě Osmek umožnit jízdu cyklistů po chodníku společně s chodci, chodníky zde jsou dostatečně široké.

V lokalitě je uvažována páteřní cyklotrasa vnitroblokem a dále po ul. Kopaniny. Formou vedení cyklistů se bude zabývat návrhová část.

Je komplikované projít přes ul. Tovární od nebo na vlakové nádraží, chybí zde přechody, které by ale zkomplikovaly průjezd vozidlům. Byl proto vznesen podnět na na zřízení podchodu.

Vzdálenost přechodů pro chodce na ul. Tovární nedovoluje zvýšení jejich počtu. Nové přechody pro chodce budou řešeny v rámci průtahu ulice Tovární, který radikálně změní dopravní poměry v celé lokalitě přednádraží.

Pokud by někdy byla úplně zobousměrněna Palackého ulice, myslím, že by bylo třeba přidat jeden přechod pro chodce a oba přechody,/tzn. ten nový a ten u České spořitelny opatřit semaforem pro chodce/. Po zrušení vyznačeného přechodu pro chodce u pasáže se ulice.

Palacká hůře přechází, protože se řidiči už od spořitelny koncetrují na semafor u gymnázia a jedou plynule po celé Palacké. Palackého ulice není tak široká, jako Komenského, kde se dá dobře přecházet pomocí ostrůvků. Ideální stav v ulicích Kratochvílova a Palackého je, když jsou obě jednosměrné.

Návrhy automobilové dopravy budou obsahovat úpravy přechodů pro chodce tak, aby bylo přecházení bezpečné. Vše je závislé na délce přechodu a intenzitě dopravy. Z analýzy vzešlo, že zde jsou nevyhovující podmínky pro přecházení na 5 místech. Návrhem pěší dopravy na Plackého se budeme zabývat.