Dopravní průzkumy

Trafficjam

V období měsíců září - říjen 2016 bude v rámci analytické části projektu na území města probíhat soubor dopravních průzkumů. Základní popis jednotlivých dopravních průzkumů je uveden níže.

Individuální automobilová doprava, pozemní komunikace -  Směrový dopravní průzkum za účelem získání údajů o tranzitní, cílové a vnitroměstké dopravě, potřebný pro získání matice přepravních vztahů. Křižovatkový dopravní průzkum na vybraných křižovatkách.

Parkovací politika (doprava v klidu, statická doprava) – stanoví stávající bilanci odstavných a parkovacích stání, stanoví průměrnou obrátkovost na parkovištích v centru měst. Součástí je výpočet potřebných parkovacích a odstavných stání v dělení na dopravní oblasti.

Veřejná osobní doprava (včetně železnice) a vazeb na Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (IDS OLK) – průzkum obrátky na definovaných zastávkách.

Cyklistická doprava – stanoví hlavní směry cyklistické dopravy jak pro cesty do zaměstnání a škol, tak i cesty pro rekreační cyklistiku. Vyhodnotí stávající síť cyklistických stezek a tras s ohledem na plynulé vedení tras.

Pěší doprava – stanoví chybějící vazby pro bezpečný pohyb chodců ve městě. Z průzkumů budou stanoveny hlavní trasy pěší dopravy jak pro cesty do zaměstnání a škol, tak i účelové pěší trasy (za nákupy, na úřady, za sportem, zábavou a kulturou). Vyhodnocena bude také stávající síť chodníků, pěších a smíšených zón pro pěší a cyklisty, zón s omezenou silniční dopravou s ohledem na plynulé průchod městem.

Nákladní silniční a železniční doprava, kombinovaná doprava – průzkum intenzit zásobování a obrátkovosti automobilů nákladní dopravy u velkých prodejců, výrobních a logistických podniků a firem. Z průzkumů budou stanoveny hlavní směry nákladní dopravy.

Organizace a řízení provozu, informační a dopravně telematické systémy – budou vyhodnoceny vazby a koordinace světelné signalizace na stávajících křižovatkách a provázanost informačních a dispečerských systémů na přestupních terminálech veřejné dopravy.